Párkapcsolati coach & mediátor

A jó párkapcsolat tanulható

Adatkezelési tájékoztató

A jelen Adatkezelési Tájékoztató János Valéria egyéni vállalkozó (székhely: 1144. Bp., Ond vezér útja 17/b a továbbiakban: „Adatkezelő”), mint adatkezelő által a www.szemelyescoach.hu honlaphoz („Honlap”) kapcsolódóan végzett adatkezelés szabályait és az érintettet megillető jogok szóló tájékoztatást tartalmazza. Az Adatkezelési Tájékoztató a Honlap használatához és a Honlap szolgáltatásaihoz kapcsolódó adatkezelésre terjed ki.

Az Adatkezelő csapata elkötelezett a Honlap szolgáltatásait igénybevevők és a Honlap látogatói személyes adatainak védelmében, csapatunk kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jogok tiszteletben tartását.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató megváltoztatására, amelyről a Honlapon keresztül tájékoztatjuk az érintetteket.

Fogalmak

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használatra kerülnek olyan fogalmak, amiket az adatkezelésről szóló t fogalmak az alábbiak:
1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy (magánszemély) (érintettnek emberként te magad minősülsz, amikor a regisztráció során neved, e-mail címed megadod vagy megadod az adataidat a felkészülési csomagok megrendelésekor);
2. személyes adat: az érintettel (azaz veled) kapcsolatba hozható adat – különösen a neved, azonosító jeleid, e-mail címed, postai címed, valamint az ezekből levonható, az érintettre (vagyis rád) vonatkozó következtetés;
3. hozzájárulás: az érintett akaratának (azaz a te akaratod) önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez (hozzájárulás minden aktív megnyilvánulás, amikor adatot adsz meg a Honlapon és elfogadod az adatkezelési tájékoztatót, „kipipálod” a hozzájárulás mezőt);
4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja (az szemelyescoach.hu honlapon adatkezelőnek Jánosi Valéria minősül);
6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;
7. adattovábbítás: az adat (azaz a Te személyes adatod) meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
8. nyilvánosságra hozatal: az adat (azaz a Te személyes adatod) bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
9. adattörlés: az adat (azaz a Te személyes adatod) felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
10. adatmegjelölés: az adat (azaz a Te személyes adatod) azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából (ilyen esetben adattörlésre nem kerül sor, csak kap egy „címkét” az adat);
11. adatzárolás: az adat (azaz a Te személyes adatod) azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
12. adatmegsemmisítés: az adatot (azaz a Te személyes adatod) tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
15. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem tagja Európai Gazdasági Térségnek.
16. Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (ez a törvény szabályozza az adatkezelési jogaidat)

Amennyiben bármely fogalom vagy az Adatkezelési Tájékoztató értelmezésével kapcsolatban kérdés merült fel, az Adatkezelő csapata segít az eligazodásban a megadott elérhetőségeken.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Jánosi Valéria
Cím: 1144. Bp., Ond vezér útja 17/b
E-mail cím: janosiv@szemelyescoach.hu

Az adatkezelés elvei és adatbiztonság

Az Adatkezelő küldetése egy önmagával és környezetével, párjával harmóniában élő közösség építése. Az adatok kezelése ennek eszköze, de nem célja. Csapatunk az adatkezelési megoldások során arra törekszik, hogy az adatok megadása, kezelése ne legyen zavaró és csak a legszükségesebb mértékre korlátozódjon. A megadott adatokat bizalmasan kezeljük, nem használjuk adathalász célokra, nem kereskedünk adatbázisokkal.

A vonatkozó jogszabályok alapján személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

Az adatkezelésnek meg kell felelniük a következő szabályoknak (adatkezelés elvei):
Tisztességes és törvényes adatkezelés: Az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Célhoz kötöttség: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelési cél megszűnésekor törölni kell az adatot.
Időhöz kötöttség: A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelési idő letelte után az adatot törölni kell.
Pontosság és teljesség: Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
A rendelkezésre bocsátott adatok valóságtartalmáért, azok valódiságáért és pontosságáért az érintett felel.

Adatbiztonság

Az adatkezelés során az Adatkezelő az adatkezelés jogszerűsége (adatkezelés elvei) mellett biztosítja az adatok fizikai biztonságát is. Az Adatkezelő csapata az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja vagy hajtatja végre, hogy az érintettek (a Honlaphasználók, hírlevélre feliratkozók) magánszférájának védelme az adatkezelés során biztosított legyen. Az Adatkezelő – illetve ha csapatunk adatfeldolgozót veszi igénybe, akkor tevékenységi körében az adatfeldolgozó – gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és olyan eljárási szabályokat alakít ki, amelyek garantálják az adatok biztonságát, épségét és helyességét, és természetesen minden olyan műveletet, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi a személyes adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatfeldolgozó igénybevétele

Amennyiben az Adatkezelő csapata az adatfeldolgozáshoz más szervezetet (adatfeldolgozót) vesz igénybe az adatfeldolgozás tényéről és adatfeldolgozó személyéről az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás megadását megelőzően tájékoztatjuk az érintettet. Az igénybevett adatfeldolgozó kizárólag az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végez, azonban nem jogosult az adatkezelést érintő érdemi döntést hozni, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag csapatunk rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint tárolja és őrzi meg.

Az adatok megismerésére jogosult személyek

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során az adatok megismerésére kizárólag az Adatkezelő – és adatfeldolgozó igénybevétele esetén – az adatfeldolgozó jogosult. Az adatokat megismerhetik az Adatkezelő – és adatfeldolgozó igénybevétele esetén – az adatfeldolgozó munkavállalói, illetve egyéb közreműködői (megbízottai, vállalkozói) közül azok, akik jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában részt vesznek. Az adatkezelés elvei és az adatbiztonság érvényre juttatása ezeknek a munkavállalóknak, közreműködőknek (megbízottak, vállalkozók) is kötelezettsége, a megismert személyes adatokat nem tehetik közzé, nem használhatják fel, nem tehetik harmadik személyek részére hozzáférhetővé vagy nyilvánossá. A megismert személyes adatok tekintetében ezeket a munkavállalókat, közreműködőket (megbízottak, vállalkozók) titoktartási kötelezettség terheli munkaszerződésük, megbízási vagy vállalkozási szerződésük és a foglalkoztatásukra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján.
Hozzájárulás hiányában az adatok más számára nem számára nem ismerhetőek meg, az adatbiztonság körében csapatunk gondoskodik arról, hogy illetéktelenek számára ne váljanak hozzáférhetővé olyan adatok, amelyeket a Honlap használó nem kívánt hozzáférhetővé tenni. A Honlap használata, regisztráció során egyértelművé tesszük, hogy mely adatok láthatóak mások számár is.

Az adatkezelés jogalapja és célja, a kezelt adatok köre

Személyes adatok kezelésére az érintett hozzájárulása alapján, vagy törvény, illetve helyi önkormányzati rendelet által meghatározott esetben (kötelező adatkezelés) kerülhet sor.

A Honlapon történő regisztrációkor, illetve a szolgáltatások igénybevételekor az adatok megadása önkéntes és az érintett hozzájárulásán alapul. Az Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a fizetős szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban kötelező adatkezelésre is sor kerül (például a számviteli előírások folytán személyes adatokat tartalmazó bizonylatok megőrzési kötelezettsége), az ilyen adatkezelés az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége.

Az Adatkezelő kizárólag az érintett által a Honlapon történő regisztrációkor (név, emailcím, ), illetve a szolgáltatás igénybevételekor megadott adatokat (név, szállítási illetve számlázási cím, email cím) kezeli. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről szóló tájékoztatást jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. Az Adatkezelő honlapon történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelési azonosítója: NAIH-88718/2015.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az Adatkezelő a regisztráció megszüntetéséig, de legfeljebb az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az adatokat. A Honlap szolgáltatásainak igénybevétele esetén az érintett hozzájárulása alapján az Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételének megszűnésétől számított 6 évig kezeli az adatokat. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés időtartama az adatkezelést előíró mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésben meghatározott időtartam.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az alábbi célokból kezeli:

Adatkezelőként a következő adataidat kezelem:
a Honlapon történő regisztrációkor megadott adataid: név, e-mail cím, ,
a felkészülési csomagok megrendelésekor és a felkészülés során megadott adataidat: név, számlázási cím, e-mail cím, skype fiók neve.
A honlapon történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelést köteles vagyok bejelenteni a Nemzeti Adatvédelemi és Információbiztonság Hatósághoz, a Hatóság az adatkezelésről azonosítót ad ki. Ez az adatkezelési azonosító a regisztráció esetén: NAIH-88718/2015.

Az érintetti hozzájárulásodon alapuló adatkezelés esetén a regisztráció megszüntetéséig, de legfeljebb a hozzájárulásod visszavonásáig kezelem a regisztrációkor megadott adataidat.
A felkészülési csomagok igénybevétele esetén az érintetti hozzájárulásod alapján a felkészülés befejeződésétől számított 6 évig kezelem az adataidat. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés időtartama az adatkezelést előíró mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésben meghatározott időtartam.

Adatkezelőként adataidat az alábbi célokból kezelem:

Egyéb célú adatkezelések

Hírlevélre történő feliratkozás

A hírlevél megküldése körében az adatkezelés célja az érintett Adatkezelő általi közvetlen megkeresés módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján történő tájékoztatása az Adatkezelő szolgáltatásairól, akcióiról, újdonságairól.

Az érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben előzetesen és kifejezetten hozzájárulását adja hírlevél küldéséhez, úgy az Adatkezelő hírleveleit az érintett hozzájárulásának visszavonásig az érintett által megadott e-mail címekre továbbítja és az ezzel összefüggésben megadott adatait (név, emailcím) kezeli. Az Adatkezelő hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelési azonosítója: NAIH-88718/2015

Az érintett bármikor ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül leiratkozhat a hírlevélről az Adatkezelő székhelyére (címzett: Jánosi Valéria, cím: 1144 Bp., Ond vezér útja 17/b) címzett küldemény útján, vagy a janosiv@szemelyescoach.hu emailcímre küldött email útján, illetve a hírlevelekben szereplő leiratkozási linken keresztül. A leiratkozás esetén törlésre kerülnek a hírlevél küldéséhez kapcsolódóan nyilvántartott személyes adatok (név, email cím), amelyeket az Adatkezelő a hírlevél megküldésével összefüggésben kezel.

A hírlevélről történő leiratkozás nem jelenti egyben a más adatkezelési célokból kezelt adatok adatkezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonását, különösen a törvény által előírt esetleges kötelező adatkezelés megszüntetését. A Honlapra történő regisztráció törlése nem jelenti a hírlevélről való leiratkozás megtörténtét, azt külön kell kérni.

A cookie-k (sütik) használata

Az Adatkezelő csapata a Honlap testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében a Honlap látogatóinak számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhet el.
A cookie-k (sütik) olyan azonosítók, amelyeket a Honlap, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere a Honlap látogatója által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a Honlapon tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a Honlap használatára vonatkozó technikai adatokat (például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat).
A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat (sütiket). A cookie-k (sütik) tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy az eszköz (számítógép) használója értesítést kapjon mielőtt eszközén (számítógépén) cookie-t (sütit) tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogramra és eszközre (számítógépre) vonatkoznak, a cookie-k (sütik) beállításait és kikapcsolását eszközönként (számítógépenként) és böngészőnként külön-külön kell beállítani.
A cookie-k (sütik) kikapcsolásával a Honlap üzemeltetője nem tudja garantálni a Honlap valamennyi funkciójának megfelelő működését és a Honlap teljes körű használatát. A Honlap első használatával a Honlap látogatója elfogadja, hogy az általa használt eszközön (számítógépen) cookie-k (sütik) kerüljenek elhelyezésre.

A Honlap használata során a következő cookie-k (sütik) kerülnek elhelyezésre:
a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével statisztikai, webanalitikai célú cookie-k (sütik)
regisztrált Honlap használók esetén a bejelentkezési adatokat (felhasználó név, jelszó) eltároló cookie-k (sütik).

Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)
A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics a felhasználók számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Honlapon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Honlap használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.

A Google Analitics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google az Adatkezelő megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Honlap használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő alapvetően statisztikai szolgáltatásokat teljesítsen a Honlap üzemeltető felé. A Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.

A Google Analytics a következő analitikai célú cookie-kat (sütiket) használja:

A Google Analytics a következő analitikai célú cookie-kat (sütiket) használja:

web tracking (nyomkövető)

__utma

a látogatók és session-ök megkülönböztetésére szolgál, melyet a webes nyomkövető szolgáltatás, a Google Analytics menti (3. fél)

2 év

web tracking (nyomkövető)

__utmt

a lehívási ráta szabályozására szolgák, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél)

10 perc

web tracking (nyomkövető)

__utmv

egyéni változó adatok felhasználó szintű tárolására szolgál, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél)

2 év

web tracking (nyomkövető)

__utmb

új session-ök és látogatók azonosítására szolgál, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél)

30 perc

web tracking (nyomkövető)

__utmc

jelenleg nem használt, az urchin.js-szel való együttműködésre szolgál, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél)

böngésző session vége

web tracking (nyomkövető)

__utmz

a forgalmi forrás vagy a kampány tárolására szolgál, amely beazonosítja a látogatás forrását, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél)

6 hónap

web tracking (nyomkövető)

ga-disable-<ID>

az opt-out funkció használatakor mentődik, mely hatályon kívül helyezi a nyomkövetést, melyet a Google Analytics végez

2100-ig

A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
a) tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Tájékoztatás kérése a személyes adatok kezeléséről

Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő adjon tájékoztatást az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról (önkéntes hozzájárulás vagy törvényi kötelező adatkezelés), időtartamáról, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról (önkéntes hozzájárulás vagy törvényi kötelező adatkezelés) és címzettjéről (annak az adatkezelőnek a megnevezése, akinek az adatok továbbításra kerültek).

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan nem nyújtott be tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz.

Személyes adat helyesbítése

Az Adatkezelő helyesbíti a személyes adatot, ha az adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll.

Az adat helyesbítésére sor kerül akkor, ha csapatunk más adatforrásból szerez tudomást az adat helytelenségéről. Közhiteles adatbázis kivételével ilyen esetekben a helyesbítést megelőzően minden esetben adategyeztetést kezdeményezünk az érintettel.

Az adat helyesbítését kérheti az érintett is.

Az adathelyesbítésről csapatunk értesíti az érintettet. Értesítésre kerülnek továbbá mindazok, akiknek csapatunk a helyesbített adatot korábban adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő adathelyesbítés iránti kérelmet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli ezt az érintettel. Az elutasításról szóló értesítésben csapatunk köteles megjelölni az elutasítás ténybeli és jogi indokait.

Személyes adat törlése

A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri (kivéve a kötelező adatkezelés esetét);
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az érintett kérheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését. Csapatunk az érintett kérésének köteles eleget tenni kivéve a törvényi kötelező adatkezelés esetét.

Az Adatkezelő az adattörlésről értesíti az érintettet. Értesítésre kerülnek továbbá mindazok, akiknek csapatunk a törölt adatot korábban adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő adattörlés iránti kérelmet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli ezt az érintettel. Az elutasításról szóló értesítésben csapatunk köteles megjelölni az elutasítás ténybeli és jogi indokait.

Személyes adat zárolása

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha
a) az érintett törlés helyett kifejezetten ezt kéri, vagy
b) a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

Zárolás esetén az adat nem kerül törlésre (inaktívvá válik). Zárolt adat esetén adatkezelési műveletek kizárólag annak a célnak az érdekében végezhetőek, amely miatt a törlésre nem kerül sor. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely miatt a személyes adat törlésére nem volt lehetőség. Ennek a célnak a megszűntével a zárolt adatot törölni kell.

Az Adatkezelő az adatzárolásról értesíti az érintettet. Értesítésre kerülnek továbbá mindazok, akiknek csapatunk a zárolt adatot korábban adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő adatzárolás iránti kérelmet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli ezt az érintettel. Az elutasításról szóló értesítésben csapatunk köteles megjelölni az elutasítás ténybeli és jogi indokait.

Személyes adat megjelölése

Személyes adat megjelölésére akkor kerül sor, ha az érintett vitatja az Adatkezelő által kezelt személyes adat helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Megjelölés esetén az adat megváltoztatására, módosítására nem kerül sor. Ilyen esetben a kérdés tisztázásig az érintett adat mellett feltüntetésre kerül, hogy kétséges az adat pontossága vagy helyessége.

Az Adatkezelő a megjelölésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén);
b) ha a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő köteles a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálni, a tiltakozás megalapozottsága kérdésében döntést hozni, és a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. A tiltakozás akkor lehet megalapozott, amennyiben az előbbi a)-c) pontokban felsorolt esetek valamelyike fennáll. Nem megalapozott a tiltakozás például akkor, ha kötelező törvényi adatkezelésről van szó, vagy ha az érintett hozzájárulásán alapul az adatkezelés és a hozzájárulás visszavonására nem került sor.

Ha az Adatkezelő megállapítja a tiltakozás megalapozottságát, akkor köteles az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolni. Ha a tiltakozással érintett adatokat csapatunk továbbította, akkor a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Kártérítés és sérelemdíj

Az Adatkezelő köteles megtéríteni az általa az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt. Az érintett sérelemdíjat követelhet az Adatkezelőtől, amennyiben az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti.

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslat

Az érintettet megilletik jogorvoslati jogok, ha csapatunk válasza, intézkedése ellenére az érintettet adatkezeléssel kapcsolatos sérelem érte. Az adatkezelési szabályok megsértése esetén az érintett bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Bírósághoz fordulás

Az érintett bírósághoz fordulhat az Adatkezelővel szemben az adatkezeléssel összefüggő jogainak megsértése esetén. Az érintett a döntés közlésétől, illetve az Adatkezelési Tájékoztatóban megadott határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat abban az esetben is, ha nem ért egyet az Adatkezelő adatkezelés elleni tiltakozása alapján meghozott döntésével.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett a pert választása szerint a saját lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelésével, vagy az érintett adatkezelési jogai biztosításával az érintettet sérelem érte kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását is. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Záró rendelkezések

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben – a kollíziós magánjogi szabályok kivételével – a magyar jog szabályai az irányadóak.